Round table discussion

Round table discussion.

Igor Solovyov. Photo by Elina Shindler.